District
Taluk
School
Sl.DesignSanctionRegularAgencyGuestTot
1 PRINCIPAL
824
338
37
375
2 KANNADA TEACHER
813
360
86
258
704
3 ENGLISH TEACHER
813
304
57
393
754
4 HINDI TEACHER
813
425
72
310
807
5 MATHEMATICS TEACHER
813
442
41
273
756
6 SCIENCE TEACHER
838
350
26
267
643
7 SOCIAL SCIENCE TEACHER
808
372
78
404
854
8 PHYSICAL EDUCATION TEACHER
808
407
69
157
633
9 COMPUTER SCIENCE TEACHER
808
394
31
82
507
10 MUSIC TEACHER
793
227
4
6
237
11 FDA CUM COMPUTER OPERATOR
798
150
543
6
699
12 STAFF NURSE
795
188
509
37
734
13 WARDEN
824
104
104
14 DRAWING TEACHER
495
12
1
13
15 COOK
2039
2144
2144
16 ASST COOK
1512
1550
1550
17 GROUP D
544
672
2
674
18 SECURITY/WATCHMEN
1285
1393
1393
19 CLEANING STAFF
1728
1919
1919
20 PHYSICS LECTURER
26
23
47
70
21 CHEMISTRY LECTURER
26
22
52
74
22 MATHEMATICS LECTURER
26
23
50
73
23 COMPUTER SCIENCE LECTURER
26
20
27
47
24 BIOLOGY LECTURER
26
23
43
66
25 KANNADA LECTURER
26
22
1
40
63
26 ENGLISH LECTURER
26
21
43
64
27 SDA CUM COMPUTER OPERATOR
26
20
40
1
61
28 VICE PRINCIPAL
15
0
29 LIBRARIAN
11
0
30 VEHICAL DRIVER
11
0
31 STORE CONTROLLER
13
0
32 COMPUTER ASSTANT
15
0
33 LABORATORY ASSTANT
7
0
34 ELECTRIC PLUMBER
2
0
35 OFFICE SUPERINDENT
7
1
1
36 TOTAL
18440
4235
9285
2499
16019
District:
MESSAGE