ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ:01.01.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಷಯವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 01012023

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 01012023

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿ:28.03.2023

ಕೃಪಾಂಕ ನೀಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಪದವೀದರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿ: 17.03.2023

ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೊಂಡ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪಟ್ಟಿ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿ:15.03.2023

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಕಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಆಪರೇಟರ್‌ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ

"ಬಿ" ವೃಂದದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವೃಂದದಿಂದ "ಎ" ವೃಂದದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೊಂಡ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪಟ್ಟಿ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿ:10.03.2023

ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೃಪಾಂಕ ನೀಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಪದವೀದರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿ:04.02.2023

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳ ೨೦೨೩,27 & 28ನೇ ಜನವರಿ 2023, 10 ರಿಂದ 6ರ ವರೆಗೆ, ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನಿ, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು

2023-24 ಸಾಲಿನ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ

ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಿಷಯವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ದಿನಾಂಕ :31.12.2022 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪದವೀದರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

ಪದವೀದರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿ:04.01.2023

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಪದವೀದರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ

ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

KPSC ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪದವೀಧರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ.

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಸಂಘದ ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬರಹ

ಕಲ್ಯಾಣ ಮಿತ್ರ 24/7 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9482300400

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ನಿಲಯಪಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ.

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದ ದಿಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಕಛೇರಿ ಅಧಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ದಿ:೧೯.೧೦.೨೦೨೨

ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಕಛೇರಿ ಅಧಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ದಿ:೧೯.೧೦.೨೦೨೨

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಕಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಆಪರೇಟರ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ.

ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ

ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:23.09.2022

ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:16.09.2022

ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 13-09-2022

ಪದವೀದರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

KPSC ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಙಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ ದಿ:27.07.2022

ಪದವೀದರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ದಿ:07.07.2022

2022 -23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ(Disturb)ಗೊಂಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಿ:27.06.2022

2022 -23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಪಟ್ಟಿ ದಿ:21.06.2022

ಖಾಯಂ ಬೋಧಕ /ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ

ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿ:03.06.2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಸಿ ದಿ:25.05.2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿ:24.05.2022

ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ ದಿ:29.04.2022

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ ದಿ:19.04.2022

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ ದಿ:16.04.2022

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ ದಿ:16.04.2022

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:13.04.2022

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:07.04.2022

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:31.03.2022

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:30.03.2022

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:30.03.2022

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:29.03.2022

ಸಂಘದ ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬರಹ

2022-23 ಸಾಲಿನ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಿವ೯ಹಣಾ ಸಮಿತಿ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

KPSC ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರತಿ

ಸಂಘದ ಕರಡು ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಆಧಿಸೂಚನೆ

FDA Cum Computer Operator ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ :16.08.2021

Staff Nurse ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ :16.08.2021

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080